Jak pracuji

 

Při práci vycházím především z východisek systemické psychoterapie, která je jedním z mnoha různých terapeutických směrů, přičemž patří mezi novější, moderní směry. Charakteristické pro ni je, že terapeut:

 • vede rozhovor tak, aby to bylo pro klienta co nejvíce užitečné
 • vnímá klienta v jeho jedinečnosti, respektuje jeho vidění reality
 • nalaďuje se na klienta a tím otevírá prostor pro hledání a rozvíjení řešení a nových možností
 • pozornost zaměřuje na přítomnost a budoucnost (spíše než na minulost)
 • věří, že každý se může změnit, každý má v sobě pozitivní potenciál a svůj model změny
 • objevuje a rozvíjí klientovy schopnosti, dovednosti, podporuje ho v jeho kompetencích

Co nečekejte:

 • nebudu Vás posuzovat, hodnotit, diagnostikovat, nebudu Vám dávat žádné diagnózy, protože si vážím Vaší jedinečnosti a nemám ráda zjednodušující „škatulky“ či „nálepky“
 • nebudu Vás do ničeho nutit
 • nebudu Vám dávat rady, návody ani recepty, protože jsem přesvědčená, že jednoduché ani univerzální rady neexistují
 • nebudu se Vás ptát na Vaše dětství nebo na vztah s matkou nebo s otcem  (pokud o něm samozřejmě vy sami nebudete chtít mluvit)
 • nebojte se, že byste si museli lehnout na pohovku, budeme sedět vedle sebe v pohodlných křesílkách
 • nebudu a ani neumím řešit Vaše trápení za Vás, řešení a cestu k cíli (lepší budoucnosti) budeme hledat společně

 

__________________________________________________________________________________________

Jelikož mám zapsáno Vaše jméno, telefonní číslo, případně emailovou adresu a také jsem zvyklá psát si poznámky v průběhu konzultace, abych se k Vašemu příběhu mohla mezi konzultacemi vracet, týká se mě povinnost informovat Vás o zpracování a ochraně osobních údajů. Na první konzultaci Vás požádám o podepsání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů. Níže si můžete přečíst podrobné informace k tématu GDPR.

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů (GDPR)

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) bych ráda informovala své klienty o rozsahu zpracování jejich osobních údajů.

Kdo Vaše údaje zpracovává

Vaše údaje zpracovává (tedy jejich správcem je) Mgr. Kateřina Petrová,  IČO: 74119648, e-mail: katerinapetrova.cb@gmail.com, telefon:  776 569 204.

Jaké osobní údaje zpracovávám

Jméno, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail) a tzv. zvláštní kategorie osobních údajů – tj. zejména údaje o zdravotním stavu, způsobu života, osobních preferencích, ale i např. údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání, filosofickém přesvědčení, údaje o sexuálním životě nebo sexuální orientaci.

Proč Vaše údaje zpracovávám

Vaše osobní údaje, včetně zvláštních kategorií osobních údajů, zpracovávám za účelem plnění smlouvy o poskytování psychoterapeutických služeb a konzultací a také za účelem ochrany svých oprávněných zájmů v případě sporu ze smlouvy. Zvláštní kategorie osobních údajů zpracovávám pouze na základě Vašeho souhlasu.

K čemu budu údaje využívat

Vaše jméno a kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail) využívám ke komunikaci s Vámi, zvláštní kategorie osobních údajů využívám k provádění své práce psychoterapeuta.

Komu dalšímu budou Vaše údaje poskytnuty

Zvláštní kategorie osobních údajů v případě potřeby sdílím se supervizorem v rámci svého dalšího profesního růstu, abych Vám mohla zajistit ty nejkvalitnější služby.  Supervizorovi, ani nikomu jinému, ovšem neposkytuji Vaše jméno ani kontaktní údaje.

Jak dlouho budu Vaše osobní údaje uchovávat

Po dobu plnění smlouvy o poskytování služeb a po dobu 3 let od ukončení smlouvy.

Vaše práva

V souladu s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů máte právo:

 • Kdykoli odvolat udělený souhlas, a to pro každý z účelů zpracování samostatně
 • Vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o Vás zpracovávány
 • Vyžádat si opravdu nebo doplnění svých osobních údajů
 • Žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracování již dále není důvod
 • Žádat omezení zpracování údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování
 • Žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů jinému správci
 • Dostat odpověď na svou žádost adresovanou správci bez zbytečného odkladu
 • Podat stížnost proti tomuto zpracování u Úřadu na ochranu osobních údajů

Ohledně uplatnění svých práv mě můžete kontaktovat na výše uvedeném e-mailu či telefonním čísle.

V Českých Budějovicích dne 6.5.2019